รายการอาหารโต๊ะจีน ราคา 3,000 บาท โดยลุงเล็ก

สามารถเลือกเมนูได้หมวดละ 1 อย่าง

จานที่ 1

จานที่ 2

จานที่ 3

จานที่ 4

จานที่ 5

จานที่ 6

จานที่ 7

จานที่ 8

จานที่ 9

จานที่ 10

  • - ราคานี้เริ่มตั้งแต่ 20 โต๊ะขึ้นไป
  • - ค่ารถขนส่ง 1,000 - 2,500 บาทตามระยะทาง
  • - ต้องวางมัดจํา 30% ของจํานวนเงิน ในการจองโต๊ะจีน
  • - ราคานี้เฉพาะค่าอาหารไม่รวมค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆของสถานที่
  • - รายการอาหารสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม